Bekendmaking gerechtelijke procedures inzake massaal bezwaar tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3

6 juni 2016

nr. BLKB2016/425

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.

In deze kennisgeving maak ik de rolnummers bekend van de gerechtelijke procedures over de bezwaarschriften die zijn geselecteerd in het kader van het massaal bezwaar als bedoeld in artikel 25a van de AWR tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3.

1. Inleiding

In mijn besluit van 26 juni 2015, nr. BLKB2015/903M, Stcrt. 2015, 18400, heb ik de regeling voor massaal bezwaar als bedoeld in artikel 25a van de AWR van toepassing verklaard op in dat besluit nader aangeduide aanslagen en bezwaarschriften inkomstenbelasting. Voor de volledigheid merk ik op, dat deze aanwijzing zich niet beperkt tot een bepaald tijdvak en niet ziet op navorderingsaanslagen. In het besluit heb ik aangegeven dat een klein aantal bezwaarschriften is geselecteerd met het oog op beantwoording van de voorliggende rechtsvraag door de administratieve rechter in belastingzaken. In mijn brief hierover aan de Tweede Kamer van 29 juni 2015 (Tweede Kamer, 2014–2015, 34 245, nr. 1) heb ik aangekondigd de rolnummers van deze gerechtelijke procedures bekend te maken. Die rolnummers zijn hierna opgenomen.

2. Gerechtelijke procedures

De geselecteerde bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de administratieve rechter in belastingzaken. Het betreft de volgende rolnummers:

Rolnummer

Zittingsplaats

16 / 783 IB/PVV

Leeuwarden

16 / 695 IB/PVV

Arnhem

16 / 637 IB/PVV

Breda

16 / 702 IB/PVV

Haarlem

16 / 636 IB/PVV

Breda

16/1498 IB/PVV

Arnhem

Deze kennisgeving wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 6 juni 2016

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Lid van het managementteam Belastingdienst

Naar boven