Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. 922936, d.d. 8 juni 2016, houdende wijziging van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2, 7.8a en artikel 7.17 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGEL DOELMATIGHEID HOGER ONDERWIJS 2014

A

Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt aan artikel 3 van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 een derde lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een deeltijd ingerichte opleiding of een deeltijd ingericht Ad, indien met een student op individuele basis een overeenkomst vergelijkbaar met die bedoeld in artikel 7.7 van de wet is gesloten.

B

Artikel 13 van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 vervalt.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

In mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 31 oktober 2014 over leven lang leren heb ik aangekondigd om in de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs, naar analogie van de uitzondering die geldt voor werkend leren bij duale opleidingen, een uitzondering op te nemen voor werkend leren bij deeltijdopleidingen, zodat de bepalingen ten aanzien van vestigingsplaats geen belemmeringen meer opleveren om optimaal gebruik te maken van leren op de werkplek. Deze wijziging wordt met onderhavige regeling doorgevoerd.

Zoals ik reeds heb aangekondigd in de Strategische Agenda 2015-2025, wil ik het aanbod van hbo-masters uitbreiden. Er is behoefte aan meer specialistische hbo-masters, maar ook aan hbo-masters die de horizon van de meer gespecialiseerde hbo-bachelorstudent kunnen verruimen en cross-sectoraal zijn. Nu zijn hbo-bacheloropleidingen vanwege de arbeidsmarktkwalificerende functie vaak smaller en specialistischer van aard dan wo-opleidingen. Het wegnemen van de restrictie zal ook een positieve impuls opleveren in het kader van een leven lang leren.

Om meer ruimte te bieden aan bekostigde hbo-masters, heb ik derhalve de aanvullende criteria geschrapt die golden voor instemming met een hbo-masteropleiding (restrictie tot de prioritaire terreinen). Hiermee worden de voorwaarden voor instemming met een hbo-masteropleiding gelijk getrokken met de voorwaarden voor andere opleidingsvormen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven