Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 31021Ruimtelijke plannenCoördinatieregeling Ontwerpbestemmingsplan Centrum Chaam 2016, ontwerp-omgevingsvergunning Centrum Chaam fase 2 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde verkeersgeluid

Logo Alphen-Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan artikel 3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf dinsdag 14 juni tot en met t/m maandag 25 juli 2016 ter visie liggen:

 

  • 1.

    Het ontwerpbestemmingsplan Centrum Chaam 2016, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.BPCentrumChaam2016 met de bijbehorende bestanden;

  • 2.

    De ontwerp-omgevingsvergunning voor ontwikkellocatie Centrum Chaam fase 2 (Dorpsstraat 41 e.o., 4861 AB in Chaam);

  • 3.

    Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde verkeersgeluid voor de ontwikkellocatie Centrum Chaam fase 2.

Het bestemmingsplan omvat de percelen die betrekking hebben op de ontwikkellocatie Centrum Chaam fase 2 en die percelen die in het ontwerpbestemmingsplan Kom Chaam de bestemming Centrum hadden en enkele daartussen of tegenaan liggende percelen met een woonbestemming. Deze percelen liggen om of nabij het Brouwerijplein en zijn overgeheveld naar het ontwerpbestemmingsplan Centrum Chaam 2016.

De ontwerp-omgevingsvergunning ziet op de realisatie van een appartementengebouw met 43 woningen, een parkeerkelder en winkelruimte op de ontwikkellocatie Centrum Chaam fase 2.

Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde verkeersgeluid ziet op het vaststellen van een hogere grenswaarde verkeersgeluid tot maximaal 63 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Dorpsstraat.

De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft op 4 februari 2016 besloten tot een gecoördineerde afhandeling op basis van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde verkeersgeluid liggen gedurende bovengenoemde periode voor eenieder tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor te Alphen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website. Indien u gebruik wilt maken van de inzagemogelijkheid op het gemeentekantoor dient u een afspraak te maken via het Klantcontactcentrum. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Op 23 juni 2016 zal van 19:00 tot 21:30 uur een inloopavond worden gehouden in Bellevue, Dorpsstraat 27 in Chaam.

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan (bij de gemeenteraad) en op de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde verkeersgeluid (bij Burgemeester en wethouders) kenbaar maken, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend medewerkers, Mevrouw Korst of de heer Keijsers, via telefoonnummer 14 013.

Crisis- en herstelwet

 

De ontwikkellocatie Centrum Chaam fase 2, gelegen binnen het bestemmingsplan Centrum Chaam 2016, betreft een project als bedoeld in categorie 3.1 van Bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Raad van State. In de bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan zal melding worden gemaakt dat de Crisis- en herstelwet zal worden toegepast.

Alphen-Chaam 10 juni 2016