Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2016, 31016Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan LuttikCie 1

Logo Heemskerk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp wijzigingsplan “Luttik Cie 1” met nummer NL.IMRO.0396.WPLuttikCie1-OW01 met ingang van 14 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis en raadpleegbaar is op www.heemskerk.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het wijzigingsplan Luttik Cie 1 voorziet in de omzetting van de agrarische bestemming naar de bestemming “overig-tuinderswoning” voor een deel van het perceel teneinde de bestaande woning als burgerwoning te mogen bewonen.

Zienswijze

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken op het wijzigingsplan. U moet uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1,1960 AA Heemskerk. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer 14 0251. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vòòr afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.