Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BedumStaatscourant 2016, 30173Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedum Kern locatie Bedrijvenpark Boterdiep’

Logo Bedum

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juni 2016 het bestemmingsplan ‘Bedum Kern locatie Bedrijvenpark Boterdiep’, gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Bedum Kern locatie Bedrijvenpark Boterdiep’ voorziet in een algehele herziening en actualisering van het bestemmingsplan voor het bedrijvenpark aan de zuidzijde van de kern Bedum. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Aan de bestemming ‘Bedrijf’ (art. 3 van de regels) is toegevoegd lid k. dienstverlening. De wijziging is opgenomen in de ‘Nota ambtshalve wijziging ontwerpbestemmingsplan Bedum Kern locatie Bedrijvenpark Boterdiep’.

Ter inzage

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen van 9 juni tot en met 20 juli 2016 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Voorts is het plan te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IMRO.0005.BPBE15HERZ1-VA01.

Beroep

Van 9 juni tot en met 20 juli 2016 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig bij de raad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen bij de raad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de raad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.