Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2016, 29796Ruimtelijke plannenInspraak voorontwerpbestemmingsplan 'Schaiksedijk 12 en omgeving'

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk bieden gelegenheid tot inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Schaiksedijk 12 en omgeving’.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Schaiksedijk 12 en omgeving’ met als identificatienummer NL.IMRO.1724.BPUsdk0034-VOOR ligt met ingang van donderdag 9 juni 2016 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien van een plan moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch of via de receptie.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan worden verkregen.

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk: www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het voorontwerpbestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Inhoud

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Schaiksedijk 12 en omgeving’ voorziet in de vestiging van een pluimveehouderij op het agrarisch bouwvlak aan de Schaiksedijk 12 te Riethoven. Om de ontwikkeling mogelijk te maken dient het ter plaatse reeds aanwezige agrarische bouwvlak van vorm worden veranderd en te worden vergroot tot 1,5 ha. Daarnaast voorziet het voorontwerpbestemmingplan in de ontwikkeling van ca. 3,21 ha natuur aan het riviertje de Run. In de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling verder uitgelegd.

Reacties

Iedereen kan vanaf donderdag 9 juni 2016 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn/haar gemotiveerde reactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk.

Voor het geven van een mondelinge reactie en voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Bram van Dorsten op het telefoonnummer 0497 – 551 455. Van een mondelinge reactie zal een verslag worden gemaakt.

De inhoud en beantwoording van de schriftelijke en mondelinge reacties worden in de bij het bestemmingsplan behorende toelichting opgenomen.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 5 juli 2016 om 20.00 uur wordt voor belangstellenden een informatiebijeenkomst gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Iedereen is hierbij uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Als u komt wordt u verzocht zich aan te melden via www.bergeijk.nl/schaiksedijk.

 

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

W.A.C.M. Wouters

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester