Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneStaatscourant 2016, 29164Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Wensink Zuid, herziening Van Speykplein 5a

Logo Borne

De gemeenteraad van Borne heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 24 mei 2016 het bestemmingsplan Wensink Zuid, herziening Van Speykplein 5a ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan Wensink Zuid, herziening Van Speykplein 5a maakt het mogelijk om de bouwmogelijkheid voor een woning op het perceel gelegen tussen het Van Speykplein 1 en 5, thans ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Borne, sectie I, nr. 2418 te verplaatsen naar het perceel gelegen tussen het Van Speykplein 5 en 7, kadastraal bekend gemeente Borne, sectie L, nr. 357. Het plangebied is gelegen aan het Van Speykplein ten zuiden van de kern van Borne.

I n zage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van vrijdag 3 juni 2016 t/m vrijdag 15 juli 2016 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpWZhz002-vg01. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpWZhz002-vg01. 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die geen zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend, maar aan wie dit redelijkerwijs niet kan worden verweten, kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt van zaterdag 4 juni 2016 t/m vrijdag 15 juli 2016 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.