Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - CentrumStaatscourant 2016, 28772VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Sint Antoniebreestraat 3

Logo Amsterdam - Centrum

Datum: 11 mei 2016

Nr. : 2016-012809D

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,

Overwegende:

 • -

  dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de Sint Antoniebreestraat 3, in verband met het verhuizing van vergunninghouder, moet worden opgeheven;

 • -

  dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • -

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam;

 • -

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • -

  dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum

Besluiten

 • 1.

  door het verwijderen van het bord model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord en het verwijderen van ondersteunende markeringen (RVV 1990) de gehandicaptenparkeerplaats aan de Sint Antoniebreestraat 3 ingericht voor vergunninghouder met kenteken ST-SP-45 op te heffen;

 • 2.

  dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord zijn verwijderd;

 • 3.

  dat de aan de vergunninghouder vergunde gehandicaptenparkeerplaats aan de Sint Antoniebreestraat 3 als zodanig zal worden verwijderd en zal worden toegevoegd aan het reguliere parkeerareaal;

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,

K.van Grunsven

Afdelingshoofd Schoon en Heel

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

Juridische Zaken

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

Origineel aan:     Informatievoorziening IDB

Afschrift aan:      RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

Gebiedsmanagement

Schoon&Heel Procesunit

Politie regionale eenheid Amsterdam

Dienst Stadstoezicht

Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

ENFB