Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenStaatscourant 2016, 28727Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘PostPromenade Hoofdstraat-Koetsiersweg, Sassenheim’ ter inzage

Logo Teylingen

Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP201 5SAS 03 008 -0301

Burgemeester en wethouders maken in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 24 mei 2016 hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘PostPromenade Hoofdstraat-Koetsiersweg, Sassenheim’ in procedure te brengen en voor een ieder ter inzage te leggen.

Plangebied

Het plangebied betreft de percelen Hoofdstraat 81, 81A, 81B en 81C en Koetsiersweg 3 en 5 te Sassenheim. Dit betreft uitsluitend het voorste deel van de locatie PostPromenade gezien vanaf de Hoofdstraat; de locatie waarop de tijdelijke supermarkt is gevestigd, is hierin dus niet opgenomen.

Inhoud plan

Het gaat om het realiseren van 22 grondgebonden koopwoningen en 35 huurappartementen (waarvan 17 sociale huurappartementen) inclusief openbare voorzieningen.

In het geldende bestemmingsplan Sassenheim-West heeft deze locatie de bestemmingen ‘Bedrijf’ en ‘detailhandel in volumineuze goederen’, waarbij tevens een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om deze bestemmingen te wijzigen naar woningbouw.

Het plan past echter niet geheel in deze wijzigingsbevoegdheid. Hierdoor is het noodzakelijk, dat voor deze planontwikkeling in plaats van een wijzigingsplan alsnog een nieuw bestemmingsplan moet worden opgesteld. Met dit nieuwe bestemmingsplan is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de wijzigingsregels, zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan.

Met dit woningbouwplan wil de gemeente een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, representativiteit mogelijk maken en tevens voorzien in de gemeentelijke woningbehoefte.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘PostPromenade Hoofdstraat-Koetsiersweg, Sassenheim’, bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, ligt vanaf donderdag 2 juni 2016 tot en met woensdag 13 juli 2016 ter inzage.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan plan inzien bij het gemeentekantoor in Sassenheim.

De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op www.teylingen.nl onder– ‘Bouwen, Verbouwen’ – ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Sassenheim’ – ‘ontwerpbestemmingsplan PostPromenade Hoofdstraat-Koetsiersweg, Sassenheim’ vindt u een link naar het digitale ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit Ruimtelijke Ordening de digitale versie beslissend.)

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl

Openbaar

Wanneer u een zienswijze indient, dan kan iedereen deze zienswijze op de website www.teylingen.nl inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd. Hierdoor worden uw naam, adres en woonplaats op het internet zichtbaar.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Koos van Kampen en Niels Olthof van de afdeling Ruimte via 14 0252 of via de email: j.vankampen@teylingen.nl en n.olthof@teylingen.nl.