Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 27759

Gepubliceerd op 2 juni 2016 09:00

Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg: m.e.r. beoordelingsbesluit dijkverbetering Nattenhoven-Roosteren

Logo Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

 • -

  op 23 maart 2016 het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas bij Gedeputeerde Staten een m.e.r. beoordelingsnotitie heeft ingediend voor het project “Dijkversterking Nattenhoven-Roosteren”;

 • -

  dat uit deze notitie blijkt dat dit project geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft;

 • -

  dat op basis daarvan Gedeputeerde Staten hebben besloten dat er voor dit project geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden uitgevoerd.

Inzage

Het m.e.r. beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016:

 • -

  bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, tijdens kantooruren;

 • -

  in het gemeentehuis van Stein, Stadhouderslaan 200 te Stein, maandag tot en met vrijdag 9.00 – 13.00 uur en woensdag 9.00 – 19.00 uur (alleen op afspraak via 046-4359393);

 • -

  in het gemeentehuis van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55 te Echt, maandag: 9:00 – 20:00 uur, woensdag: 9:00 – 17:00 uur; donderdag en vrijdag: 9:00 – 13:00 uur;

 • -

  in de Stadwinkel Sittard-Geleen, Markt 1 te Geleen, maandag tot en met vrijdag 8:30 – 17.00 uur (enkel op afspraak via telefoonnummer 14 046);

 • -

  bij het Waterschap Roer en Overmaas, Parklaan 10 te Sittard, elke werkdag van 9.00 uur – 16.00 uur (bij de receptie).

Deze stukken worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl (klik op Actueel en vervolgens op Bekendmakingen) en op de website www.overheid.nl (klik op Waterschapsblad).

Rechtsbescherming

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van de voor te bereiden besluiten (projectplan en benodigde vergunningen) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u uw bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking indienen bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button “e-loket”.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

de heer M. Brauers, tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl