Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2016, 27679Instelling gemeenschappelijke regelingenGedeputeerde Staten van Gelderland, het Dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland en burgemeester en wethouders van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel - tweede wijziging tot aanpassing Gemeenschapelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld

Logo Zaltbommel

Gedeputeerde Staten van Gelderland, het Dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland en burgemeester en wethouders van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

 

Overwegende:

 

 • -

  dat de Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd en in werking is getreden per 1 januari 2015;

 • -

  dat het wenselijk is om de Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard vanwege de wetswijziging op onderdelen aan te passen en tevens enkele andere wijzigingen daarin mee te nemen;

 

Gezien het daartoe strekkende verzoek van het dagelijks bestuur van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de verkregen toestemming van de Provinciale Staten van de provincie Gelderland, het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland en van de Raad van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de navolgende: tweede wijziging tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard.

 

ARTIKEL I

Aan de overwegingen wordt na de laatste overweging toegevoegd: dat partijen, om in de publiek-publieke samenwerking tussen gemeenten, provincie en waterschap, te komen tot de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen, op 5 februari 2015 een Uitvoeringsconvenant hebben gesloten met de uitvoeringsafspraken voor het realiseren van de herstructureringsdoelstellingen, zoals het oplossen van de verkeersproblematiek, landschappelijke inpassing en het nemen van maatregelen met betrekking tot de waterkwaliteit, en voor de aansturing en financiering van de herstructureringsopgave;

 

ARTIKEL II

In artikel 1 lid 1 onder de begripsomschrijvingen wordt de omschrijving onder letter d gewijzigd in: Maatwerkregeling: overgangsregeling voor enkele bestaande glastuinbouwbedrijven gelegen in voormalige intensiveringsgebieden, waarmee deze bedrijven de mogelijkheid wordt geboden onder voorwaarden, binnen nationale en Europeesrechtelijke kaders, eenmalig uit te breiden;

 

Artikel 1 lid 1 onder begripsomschrijvingen wordt een omschrijving toegevoegd onder letter g: “PIP: Provinciaal Inpassingplan Tuinbouw Bommelerwaard, zoals vastgesteld op 25 februari 2015;” en onder letter ‘h’ Uitvoeringsconvenant: het Uitvoeringsconvenant herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard d.d. 5 februari 2015;

 

Artikel 1 lid 1 sub g en h worden vernummerd tot sub i en j.

 

ARTIKEL III

Artikel 3 lid 2 en 3 worden als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het in het eerste lid genoemde doel verwezenlijkt het openbaar lichaam voor de Intensiveringsgebieden ten minste door:

  • a.

   het opstellen van een strategisch grondbeleid, dat wordt verbijzonderd per deelgebied en naar een stappenplan per verwerving;

  • b.

   aankopen van grond voor de tuinbouw en daarmee samenhangende ontwikkelingen;

  • c.

   het doen van voorstellen tot het inzetten van een gelimiteerd aantal woningbouwmogelijkheden of werkinstructies bij onderhandelingen met tuinders of grondeigenaren;

  • d.

   het primair faciliteren van herstructureringsinitiatieven vanuit de gebieden, en in voorkomende gevallen initiëren of stimuleren. In alle gevallen het opstellen van voorstellen voor de besluitvorming over deze gebieden;

  • e.

   het stimuleren en faciliteren van het (nog op te richten) Duurzaamheidsplatform Bommelerwaard;

  • f.

   het laten opstellen van bestemmingsplannen;

  • g.

   het laten verzorgen van de ruimtelijke ordeningsprocedures (Milieueffectrapport en bestemmingsplan);

  • h.

   het aanbesteden en gunnen van uitvoeringswerkzaamheden;

  • i.

   het verzorgen van communicatie, overleg met de Vertrouwenspersoon, participatie van bewoners, ondernemers en andere gebruikers;

  • j.

   het uitgeven van grond;

  • k.

   het opstellen van grondexploitaties en het bewaken van kosten en opbrengsten;

  • l.

   het laten voeren van de financiële administratie;

  • m.

   het onderzoeken van subsidiemogelijkheden;

  • n.

   het coördineren van alle werkzaamheden aangaande het project;

  • o.

   het (laten) uitvoeren van het Uitvoeringsconvenant;

  • p.

   het uitvoeren van de 1-loketfunctie;

  • q.

   samenwerken met de Tijdelijke Projectorganisatie (TPO) en Omgevingsdienst Rivierland (ODR).

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde doel verwezenlijkt het openbaar lichaam voor de Extensiveringsgebieden ten minste door:

  • r.

   het begeleiden van tuinders bij verplaatsing naar intensiveringsgebieden en magneetlocaties;

  • s.

   het uitvoeren van de zogenaamde Maatwerkregeling uit het PIP;

  • t.

   het inzetten van de Vertrouwenspersoon voor het volgen van en mogelijk maken van ontwikkelingen die passen bij de extensivering van de glastuinbouw;

  • u.

   het adviseren van gemeenten bij de toepassing van de Maatwerkregeling;

  • v.

   het doen van voorstellen tot het inzetten van een gelimiteerd aantal woningbouwmogelijkheden en/of werkfuncties bij onderhandelingen met tuinders of grondeigenaren.

    

ARTIKEL IV

In artikel 15 lid 1 en 3, artikel 16 en artikel 17 wordt “algemeen bestuur” vervangen door: dagelijks bestuur.

 

ARTIKEL V

Artikel 18 lid 1 wordt als volgt gewijzigd: De vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de Wet geschiedt niet eerder dan 8 weken nadat deze aan de raden van Maasdriel en Zaltbommel, Provinciale Staten van Gelderland en algemeen bestuur van het waterschap zijn toegezonden in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

 

In artikel 18 lid 2 wordt “vóór 1 april” vervangen door: vóór 15 april.

 

ARTIKEL VI

Na artikel 20 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend:

Artikel 21. Garantiebepaling ten behoeve van kredietverlening

 • 1.

  De deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

 • 2.

  Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet, respectievelijk een verzoek aan de Minister tot toepassing van de artikelen 198 en 199 Provinciewet.

   

De volgende artikelen worden vernummerd met een doornummering tot artikel 28.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Zaltbommel

in de vergadering van 19 januari 2016

 

de secretaris,

de burgemeester, 

drs. L.H. Derksen

A.van den Bosch

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Maasdriel

in de vergadering van 3 mei 2016

 

de secretaris,

de burgemeester, 

Mr. drs. A.P.J.M. de Jong

H.van Kooten

 

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland

in de vergadering van 19 januari 2016

 

de secretaris,

de commissaris van de Koning, 

P.Hilhorst

C.Cornielje

 

 

Aldus vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Heemraden

van Waterschap Rivierenland in de vergadering van 8 maart 2016

 

de secretaris-directeur,

de dijkgraaf, 

Ir. Z.C. Vonk

Ing. R.W. Bleeker