Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2016, 276Interne regelingen

Zaaksverdelingsreglement rechtbank Amsterdam

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Amsterdam vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke rechtspraaklocaties in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur het arrondissementsparket Amsterdam geconsulteerd.

Dit reglement kent de volgende wijzigingen ten opzichte van het reglement dat op 27 november 2013 door het bestuur van de rechtbank Amsterdam is vastgesteld en op 6 februari 2014 in de Staatscourant nr. 3150 is gepubliceerd:

  • de Wet op de Jeugdzorg is vervangen door de Jeugdwet

  • Artikel 74 van de Wet op de lijkbezorging is gewijzigd. Er is geen sprake meer van concentratie, bevoegd is de rechtbank van de plaats waar het ziekenhuis of andere instelling waar het onderzoek plaatsvindt, is gelegen.

Bepalingen

1. Zittingsplaats

Het arrondissement Amsterdam heeft één zittingsplaats:

Adresgegevens: Parnassusweg 220, 1076 AV, Amsterdam

Openingstijden: op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur

Correspondentie adres: Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de zittingsplaats A in het arrondissement Amsterdam worden behandeld.

 

ZITTINGSPLAATS

LOKET

AMSTERDAM

A

B

Bestuursrecht

   

Rijksbelastingen

   

Vreemdelingenzaken

x

x

Wabo-milieuzaken

x

x

Sociale zekerheid

x

x

Studiefinanciering

x

x

Ambtenarenrecht

x

x

Lokale belastingen

x

x

WOZ

x

x

Wet werk en Bijstand

x

x

Wet Maatschappelijke ondersteuning

x

x

Overige

x

x

     

Civiel recht

   

Kantonzaken

   

Civiele zaken tot € 25.000,–

x

x

Arbeidszaken

x

x

Agentuurzaken

x

x

Huurzaken

x

x

Consumentenzaken

x

x

Curatele en mentorschap

x

x

Bewind

x

x

Leerplichtzaken

x

x

Pachtzaken

x

x

     

Handelszaken

   

Insolventies rechtspersonen

x

x

Insolventies natuurlijke personen

x

x

Schuldsaneringen

x

x

Grondzaken

x

x

Intellectuele eigendom

x

x

Medische beroepsaansprakelijkheid

x

x

Bestuursaansprakelijkheid

x

x

Mededingingszaken

x

x

Aanbestedingszaken

x

x

Letselschade

x

x

Vervoerszaken

x

x

Verzekeringszaken

x

x

Bouwzaken

x

x

Erfrecht

x

x

Onrechtmatige daad

x

x

Alle overige civiele zaken > € 25.000,–

x

x

     

Personen- en familierecht

   

Huwelijk / Partnerschap

x

x

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

Ondertoezichtstelling

x

x

Uithuisplaatsing

x

x

Scheiding c.a.

x

x

Levensonderhoud

x

x

Adoptie

x

x

Verhaal bijstand

x

x

Burgerlijke Stand

x

x

Voogdij overige

x

x

Jeugdwet

x

x

Erkenning / ontkenning vaderschap

x

x

Verdeling / verrekening

x

x

BOPZ

x

x

Huisverbod

x

x

Overige familiezaken

x

x

     

Strafrecht

   

Megazaken

x

x

LP-zaken

x

x

FP-zaken

x

x

PR zaken gedetineerd

x

x

PR zaken niet gedetineerd

x

x

MK zaken gedetineerd

x

x

MK zaken niet gedetineerd

x

x

Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)

x

x

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

TBS verleningen

x

x

Ontnemingen

x

x

Overtredingen

x

x

Mulderzaken

x

x

Jeugdzaken gedetineerd

x

x

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

Raadkamer rekesten

x

x

     

Landelijke concentraties

   

Art. 34 lid 2 Gerechtsdeurswaarderswet

x

x

Art. 50d lid 2 Auteurswet

   

Art. 1 onder g Overleveringswet (Europees Aanhoudings- of Arrestatiebevel) (EAB)

x

x

Art. 2 lid 1 en art. 5 Wetboek van Strafvordering; strafbare feiten begaan ter zee buiten het rechtsgebied van een rechtbank of aan boord van een vaartuig dat buitengaans wordt gebracht

x

x

Art. 679 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; benoeming van deskundigen m.b.t. goederen die zich in het buitenland bevinden

x

x

Art. 1046 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; samenvoeging arbitrale procedures, tenzij partijen anders zijn overeengekomen

x

x

Art. III lid 1 en 2 Wet opheffing afdeling effectenregistratie van de Raad voor het rechtsherstel

x

x

Art. 1 lid 2 Besluit gezagsregisters;

bevoegdheden ten aanzien van in het buitenland geboren kinderen

x

x

Art. 3:160 Wet op het financieel toezicht; noodregeling bank of verzekering met zetel in Nederland

x

x

Art. 5:55 Wet op het financieel toezicht

x

x

Art. 10 Wet regelen nopens beheer schuldregisters voor geldleningen ten laste van het rijk

x

x

Art. 5.20 lid 7 Wet luchtvaart; rechtsvorderingen Eurocontrol-organisatie

x

x

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken1.

Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen.

3. Indiening stukken

Het arrondissement Amsterdam heeft één zittingsplaats:

Adresgegevens: Parnassusweg 220, 1076 AV, Amsterdam

Openingstijden: op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur

Op deze zittingsplaats kunnen stukken en zaken worden ingediend of gedeponeerd.

Ook voor informatie over een zaak kan de rechtzoekende op deze zittingsplaats terecht.

4. Roldatum en tijdstip

Algemeen
  • 1. De zittingen voor de behandeling van bestuurszaken, civiele zaken, strafzaken en kantonzaken, alsmede de buitengerechtelijke werkzaamheden in de sector kanton, worden in beginsel gehouden op alle werkdagen vanaf 09.00 uur.

    NB: de civiele rolzitting is op woensdag te 10.00 uur

  • 2. Op Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd, alsmede op de dagen die krachtens artikel 3, derde lid van de Algemene termijnenwet met een algemeen erkende feestdag zijn gelijkgesteld, worden geen zittingen gehouden. Deze regel lijdt uitzondering in de gevallen waarin de rechter bepaalt dat wel op een dergelijk dag zitting zal worden gehouden.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot civiele kantonzaken

Op de zittingen voor de behandeling van burgerlijke zaken zoals omschreven in artikel 93 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden de zaken aangebracht tegen gedaagden wier namen (bij natuurlijke personen wier familienaam) aanvangen met de navolgende letters te weten:

Maandag

10.00 uur:

de letters A en B

Maandag

11.00 uur:

de letters T, Y en Z

Dinsdag

10.00 uur:

de letters F, K, O en R

Dinsdag

11.00 uur:

de letter S

Donderdag

10.00 uur:

de letters H, I, J, P, U en W

Donderdag

11.00 uur:

de letters D en E

Vrijdag

10.00 uur:

de letters G, L, M en N

Vrijdag

11.00 uur:

de letters C, Q, V en X

In incassozaken (van onbetwiste geldvorderingen eventueel inclusief vorderingen tot ontruiming) kan ter verkrijging van een voorziening in kort geding zonder voorafgaande toestemming tegen een maandag te 15.00 uur worden gedagvaard.

5. Verwijzing van zaken op grond van artikel 46b Wet op de rechterlijke organisatie

De rechtbank kan een zaak ter verdere behandeling verwijzen naar een andere rechtbank, indien naar haar oordeel door betrokkenheid van de rechtbank behandeling van die zaak door een andere rechtbank gewenst is. Deze zaken (bijvoorbeeld waarbij eigen medewerkers zijn betrokken) zullen in voorkomende gevallen worden verwezen naar de rechtbank Noord-Holland.

6. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Deze regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

7. Slotbepalingen

Aldus vastgesteld door het bestuur van de rechtbank Amsterdam in zijn vergadering van 6 augustus 2015.

Op grond van artikel 21a eerste lid Wet op de rechterlijke organisatie is instemming verleend door de Raad voor de rechtspraak op 13 oktober 2015.

Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie in de Staatscourant.


X Noot
1

In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.