Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2016, 26695OverigVooraankondigingen artikel 1.3.1 Bro/bestemmingsplan Molenlaan 1 in Leerdam

Logo Leerdam

[Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna te noemen: Bro) geven burgemeester en wethouders van Leerdam te kennen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor

-het bouwen van een kerk, twee dienstwoningen en het aanleggen van een parkeerterrein aan de Molenlaan 1 in Leerdam (ter vervanging van een schoolgebouw van het Heerenlanden College).

 

Procedure

Overeenkomstig artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij mee dat er nu nog geen stukken ter inzage worden gelegd. Bovendien wordt op dit moment geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en/of wordt er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd zal het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op het plan. In de Staatscourant, via het gemeentelijk elektronisch blad en het Kontakt wordt aangekondigd wanneer en op welke manier u kunt reageren.