Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 2636Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Kievitsbuurten in Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Kievitsbuurten vanaf vrijdag 22 januari tot en met donderdag 3 maart 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied omvat het plassengebied en de polders ten oosten van de Scheendijk tot aan de gemeentegrens met Wijdemeren. Voor een strook van 300 meter ten oosten van de noordelijke Scheendijk geldt een ander bestemmingsplan. Doelstelling van dit bestemmingsplan is het opstellen van een actueel en digitaal toetsingskader voor initiatieven in het gebied. Uitgangspunt is de bescherming van de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden in hun onderlinge samenhang.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPkievitsbuurtenLG-VG01) vanaf vrijdag 22 januari 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 3 maart 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) en het servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13.00 tot 16.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Haak (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 22 januari 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.