Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamStaatscourant 2016, 26037Instelling gemeenschappelijke regelingenKennisgeving beoordeling m.e.r. plicht uitbreiding varkenshouderij Verhagen Veendam b.v., Jan Kokweg 2A te 9641 KT Veendam.

Logo Veendam

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van varkenshouderij van Verhagen Veendam b.v. geen milieueffectrapport (mer) behoeft te doen.

Het bedrijf is voornemens om haar bedrijf uit te breiden in stalvloeroppervlakte in het kader van dierenwelzijn. De bestaande stal wordt verlengd met een nieuw te bouwen stal voor vleesvarkens en gespeende biggen. In het nieuw te bouwen gedeelte kunnen 2.718 stuks vleesvarkens en 2.088 stuks gespeende biggen worden gehouden. In totaal kunnen binnen de inrichting, na de voorgenomen uitbreiding, 8.190 stuks vleesvarkens en 2.088 stuks gespeende biggen worden gehouden.

Voor deze uitbreiding is op grond van Wabo een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu vereist. Op grond van categorie D14 van het Besluit m.e.r. is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 mei 2016 tot en met 28 juni 2016 in het gemeentehuis. Heeft u vragen over deze stukken dan kunt u hiervoor telefonische en afspraak maken.

Bezwaar en beroep

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Belanghebbenden kunnen op een later tijdstip, indirect, hun bezwaren tegen dit beluit kenbaar maken in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu- ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Plaatsen in het elektronisch gemeenteblad en de Staatscourant van 17 mei 2016.