Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamStaatscourant 2016, 25750Instelling gemeenschappelijke regelingenOmgevingsvergunning (uitgebreid)

Logo Veendam

 

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend aan:

•Mevar Meeden Exploitatiemaatschappij B.V. voor het bouwen van een vleesvarkensstal en voor het in werking hebben en uitbreiden (milieu) van een vleesvarkenshouderij  op het perceel Vosseveld 9, 9644 XW Veendam.

De beschikking en de bijbehorende stukken kunt u vanaf donderdag 12 mei 2016 tot donderdag 23 juni 2016 inzien in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren.

Beroep

Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. 

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen). U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkening). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.