Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2016, 25460Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Leeuwarden – Bioscoop Harmonieplein”

Logo Leeuwarden

Van 19 mei 2016 tot en met 30 juni 2016 ligt het vastgesteld e bestemmingsplan Leeuwarden – Bioscoop Harmonieplein met bijbehorende stukken ter inzage .

Plangebied

De locatie voor de nieuwe bioscoop is voorzien op het Harmonieplein, alsmede op het aangrenzende perceel waar nu nog de 20-eeuwse uitbreiding van het gerechtsgebouw staat.

Plan

Pathé Theatres B.V. heeft plannen voor de bouw van een bioscoop op het Harmonieplein in Leeuwarden. Dit plan is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad’, aangezien een bioscoop qua bebouwingsmogelijkheden en functionaliteit ter plekke niet is toegestaan. De voorgestelde bioscoop voorziet in 7 zalen en beschikt over ca. 1.000 tot 1.200 stoelen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

Beroep

Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

  • van 20 mei 2016 tot en met 30 juni 2016;

  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend;

  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.