Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2016, 25251Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan ‘Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19’

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen bekend dat met ingang van donderdag 19 mei 2016 bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis, gedurende zes weken voor een ieder het wijzigingsplan ‘Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19’ ter inzage ligt.

In het plan wordt de bestemming Water naar Tuin gewijzigd en wordt de bestemming Wonen verschoven op het perceel Buitenwaarden 19 te Grafhorst.

 

U kunt van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur terecht bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt het plan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0166.00991195-VB01.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 

 • 1.

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Kampen;

 • 2.

  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan in te stellen;

 • 3.

  belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het wijzigingsplan heeft aangebracht.

   

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingssplan treedt in werking de dag na afloop van te beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.