Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumStaatscourant 2016, 2386Verkeersbesluiten

Verkeersbesluit tot het instellen van de parkeerschijfzone Koutenveld (gedeeltelijk) i.v.m de nieuwbouw Albert Heijn in het kader van het plan “Doorsteek Centrum”, het handhaven van het bestaande parkeerverbod op zaterdag van 05.00 uur tot 17.00 uur, ingesteld voor een gedeelte van het Koutenveld en het tijdelijk inrichten van twee gehandicaptenparkeerplaatsen in de laad- en loszone gelegen voor de huidige Albert Heijn.

Logo Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Brunssum

In verband met de start van fase 1a/1b binnen het plan “Doorsteek Centrum” (o.a. nieuwbouw Albert Heijn) en de daarbij behorende (gewijzigde) infrastructurele inrichting, is het noodzakelijk t.b.v. parkeerregulering van aangrenzende winkels en bedrijven het geldende parkeerregime aan te passen.

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, 1994), dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het gestelde in artikel 37 BABW een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT.

Voor de start van fase 1a/1b van het plan “Doorsteek Centrum” zal dat gedeelte van het terrein als bouwterrein worden ingericht waardoor de parkeerplaatsen in eigendom van Albert Heijn en het grootste gedeelte van de tijdelijke parkeerplaatsen van de Gemeente annex komen te vervallen. Dat het hierdoor wenselijk is om het Koutenveld onder te verdelen in twee gedeelten met aparte parkeerregimes t.b.v. het parkeren van voertuigen.

Het achterste (brede gedeelte) blijft behouden voor langparkeerders en het voorste gedeelte (smalle gedeelte gelegen op de hoek Koutenveld/Raadhuisstraat) zal worden aangeduid als parkeerschijfzone (blauwe zone). Op het gedeelte bestemd voor de blauwe zone wordt een parkeerduur beperking ingesteld van max. 1,5 uur, geldend op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur, conform het gestelde in artikel 25 van het RVV 1990 e.e.a. ten behoeve van de parkeerregulering van bezoekers van aangrenzende winkels en bedrijven. Het reeds eerder middels een verkeersbesluit ingestelde parkeerverbod voor de vakken die zijn gemarkeerd met het symbool “ █” geldend op zaterdag van 05.00 tot 17.00 uur t.b.v. de weekmarkt blijft gehandhaafd. Eveneens blijven de reeds ingerichte gehandicaptenparkeerplaatsen in het voorste gedeelte gehandhaafd.

Gedurende de nieuwbouw van de AH komen de parkeerplaatsen in eigendom van Albert Heijn en het grootste gedeelte van de tijdelijke parkeerplaatsen annex te vervallen. De huidige Albert Heijn blijft in gebruik totdat de nieuwe locatie gereed is. Hierdoor dienen een 2-tal invalidenparkeerplaatsen tijdelijk aangelegd te worden ter plekke van een gedeelte van de laad- en loszone hoek Koutenveld/Schiffelerstraat.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van Politie eenheid Limburg, district Parkstad Limburg, basisteam Brunssum-Landgraaf.

Besluit:

Op grond van vorenstaande overweging besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum om een parkeerschijfzone (blauwe zone) in te richten in het voorste gedeelte van het Koutenveld, geldend voor het smalle gedeelte, gelegen vanaf de hoek Koutenveld Raadhuisstraat. In totaal zullen er 63 parkeerplaatsen (1ste ring 22 parkeerplaatsen, met uitzondering van 3 gehandicaptenparkeerplaatsen, 2de ring 44 parkeerplaatsen) worden aangeduid als parkeerschijfzone (blauwe zone).

De parkeerschijfzone zal gelden op maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Het bestaande parkeerverbod voor de vakken die zijn gemarkeerd met het symbool “ █” geldend op zaterdag van 05.00 tot 17.00 uur blijft gehandhaafd en zal dan ook mede van toepassing zijn, voor het gedeelte dat als parkeerschijfzone (blauwe zone) wordt aangeduid.

Het achterste gedeelte blijft behouden voor langparkeerders.

In de laad- en loszone, gesitueerd voor de huidige Albert Heijn, zullen tijdelijk, tot realisatie van de nieuwbouw 2 gehandicaptenparkeerplaatsen worden ingericht als gevolg van het vervallen van de gehandicaptenparkeerplaatsen op het terrein van de huidige Albert Heijn.

Het geheel middels het aanbrengen van de daartoe geëigende bebording en markering conform het gestelde in het RVV 1990.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 250, 6440 AG Brunssum.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via http://www.brunssum.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  omschrijving van het besluit, waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Indien belanghebbende voor een vergoeding in de kosten van een gegrond verklaard bezwaar in aanmerking wenst te komen, dient dit in het bezwaarschrift te worden aangegeven.

Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Hoe u verder precies bezwaar kunt maken tegen deze beslissing kunt u lezen in de folder "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid", die u kunt aanvragen bij het onderdeel Voorlichting, tel. 045-5278633

Brunssum, 14 januari 2016