Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2016, 22843VerkeersbesluitenBESLUIT van burgemeester en wethouders inzake ontheffing voor het berijden van de openbare wegen in de gemeente Wierden met een tractor met huifkar

Logo Wierden

Z-16-16060 / UIT-16-21608

AANLEIDING

Camping Het Berkenven, Oude Hoevenweg 146, 7678 PB Geesteren organiseert voor haar campinggasten nogal eens activiteiten buiten de camping. Om de gasten van en naar de activiteit op te halen of te brengen wordt gebruik gemaakt van een tractor met een huifkar.

Op grond van artikel 61b van de Wegenverkeerswet 1994 is het verboden personen te vervoeren in open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig

De directie van Het Berkenven heeft verzocht om een ontheffing van dit verbod voor de wegen in Wierden.

De afdeling Wierden van de Regiopolitie Twente kon destijds met het verzoek instemmen mits de tractor en de huifkar aan de wettelijke eisen zou voldoen. Sedert de eerste aanvraag zijn er geen wijzigingen wat dat betreft geweest.

BESLUIT

Camping Het Berkenven te Geesteren de gevraagde ontheffing voor het berijden van de openbare wegen in de gemeente Wierden met een tractor en huifkar te verlenen onder de volgende voorwaarden:

1. de ontheffing geldt voor het jaar 2016 voor alle openbare wegen in de gemeenteWierden die eigendom van de gemeente zijn;

 • 2.

  de ontheffing is alleen geldig voor een tractor met een huifkar;

 • 3.

  tijdens het gebruik van deze ontheffing mag het overige verkeer zo weinig mogelijk worden gehinderd;

 • 4.

  op verzoek van de daartoe bevoegde (politie)ambtenaren dient deze ontheffing aan hen ter inzage te worden gegeven;

 

 • 5.

  een exemplaar van deze ontheffing dient daarom te allen tijde in bezit van de chauffeur te zijn.

 • 6.

  de tractor en de huifkar moeten aan de wettelijke eisen van de wegenverkeerswet, danwel het wegenverkeersreglement te voldoen.

 

Wierden, 25 april 2016

Namens burgemeester en wethouders van Wierden,

H.M. Hubers

Afdelingshoofd Openbare Werken.

Bezwaar tegen dit besluit

Het kan zijn dat u het niet eens bent met ons besluit. Dit kunt u dan bij ons aangeven. Dit heet ‘bezwaar indienen’. Dit moet binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats

 • de datum waarop u de brief heeft verstuurd (dagtekening)

 • met welk besluit u het niet eens bent

 • de redenen waarom u het niet met het besluit eens bent (de gronden van het bezwaar)

 • uw handtekening

Kosten

Bezwaar maken kost niets.

Hoe moet ik reageren?

U kunt op twee manieren bezwaar maken:

 • 1.

  Per brief. U stuurt uw brief naar: burgemeester en wethouders van Wierden, Postbus 43, 7640 AA Wierden.

 • 2.

  Digitaal. Dit kan via een formulier op onze website: www.wierden.nl/bezwaar

Voorlopige voorziening

Ons besluit is direct geldig; ook al heeft u bij ons een bezwaarschrift ingediend. Als u dit wilt voorkomen, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel. in Zwolle. U moet bij uw aanvraag kunnen aantonen dat het om een situatie gaat waarbij u niet kunt wachten op een besluit op uw bezwaarschrift. De voorzieningenrechter beslist op korte termijn op uw verzoek.

Kosten

Het indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de Rechtbank Overijssel te Zwolle

Hoe moet ik reageren?

U kunt op twee manieren een voorlopige voorziening aanvragen:

 • 1.

  Per brief. U stuurt uw brief naar: Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen.

 • 2.

  Digitaal. Dit kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Afschrift verzonden aan:

 • a.

  Politie Oost Nederland

 • b.

  Brandweer Twente

 • c.

  Ambulancedienst Oost.

 • d.

  bedrijfsleider buitendienst

 • e.

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa)

Dit besluit is op 4 mei 2016 openbaar gemaakt en gepubliceerd in de Staatcourant