Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2016, 2244Instelling gemeenschappelijke regelingen

Gemeenteraden Zaltbommel en Maasdriel – Opheffen gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Bommelerwaard

Logo Zaltbommel

 

De raden van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2015

Gelet op de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Bommelerwaard;

b e s l u i t :

 • 1)

  toestemming te verlenen voor het treffen van een Centrumregeling Zorgproducten Bommelerwaard;

 • 2)

  de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Bommelerwaard met ingang van 1 januari 2016 op te heffen;

 • 3)

  Het algemeen bestuur van de GR SDB te verzoeken:

  • a.

   te besluiten tot liquidatie van de regeling;

  • b.

   een liquidatieplan vast te stellen, nadat de gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel over het concept daarvan zijn gehoord.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van 10 december 2015

 

 

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

A.van den Bosch

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Maasdriel

van 17 december 2015

 

 

de gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter, 

Mw. Drs. H.P. van Ommeren

H.van Kooten