Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2016, 21340Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Voorstraat 1 Piershil

Logo Korendijk

Vastgesteld bestemmingsplan voor het perceel Voorstraat 1 - Beatrixstraat te Piershil ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Korendijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 april 2016 het bestemmingsplan Voorstraat 1 Piershil heeft vastgesteld.

Het plan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op een deel van het perceel Voorstraat 1 doorlopend tot aan Beatrixstraat in Piershil een fitnesscentrum, fysiopraktijk en kantoor te realiseren.

Inzien

Het bestemmingsplan ‘Voorstraat 1 Piershil’ als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPKA13hp0115-VG01, bestaande uit een toelichting met de daarbij behorende stukken, regels en een verbeelding (plankaart), ligt met ingang van 25 april 2016 tot en met 6 juni 2016 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Voorstraat 31 in Piershil. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze website en het plan is ook te vinden op de gemeentelijk website www.korendijk.nl. onder de rubriek Visie en beleid en de subrubriek Bestemmingsplannen in procedure.

Instellen van beroep

Gedurende de ter inzage termijn bestaat de mogelijkheid beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 EA Den Haag. Deze mogelijkheid staat uitsluitend open voor belanghebbenden die:

  • tijdig tegen het ontwerp-bestemmingsplan hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij de raad;

  • geen zienswijzen naar voren hebben gebracht bij de raad, maar wel beroep wensen in te stellen. Zij dienen, om ontvankelijk te worden verklaard in het beroep, aan te tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat geweest zijn tijdig hun zienswijze bij de raad naar voren te brengen;

  • bedenkingen tegen de wijzigingen welke bij vaststelling ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de voornoemde afdeling.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Piershil, 22 april 2016