Ontwerp-bestemmingsplan “Kern Esbeek en bedrijventerrein De Mierbeek”

Logo Hilvarenbeek

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat met ingang van vrijdag 29 april 2016 voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening):

Kern Esbeek en bedrijventerrein De Mierbeek

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken kunnen met ingang van vrijdag 29 april 2016 gedurende zes weken door eenieder ingezien en/of digitaal geraadpleegd worden bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken te raadplegen op de website van de gemeente Hilvarenbeek (www.hilvarenbeek.nl). Het bestemmingsplan is daarnaast digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan Kern Esbeek en bedrijventerrein De Mierbeek is consoliderend van aard. Dit houdt in dat de bestaande situatie, zoals die bij het opstellen van het bestemmingsplan bekend is, is vastgelegd. Dit houdt echter niet in dat de bestaande ruimtelijke situatie voor het plangebied van dit bestemmingsplan voor de aankomende planperiode van tien jaar wordt bevroren. Onnodige starheid van het plan wordt voorkomen. Kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen binnen de bestaande functie zijn in meer of mindere mate wel mogelijk.

Ligging plangebied

Het plangebied omvat de bebouwde kom van de kern Esbeek alsmede het aan de noordzijde daarvan grenzende Sportpark D’n Hondsbosch en het daaraan grenzende bedrijventerrein De Mierbeek.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer (013) 505 83 00. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via het elektronisch formulier “Zienswijze indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Via deze digitale indiening van uw zienswijze wordt er gebruik gemaakt van DigiD. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Hilvarenbeek, 28 april 2016.

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

burgemeester

de heer R.F.I. Palmen

secretaris

de heer F.M. Jansen

Naar boven