Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2016, 20387Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvergunning voor het verplaatsen en realiseren van de centrale bibliotheek in De Blokhuispoort, Blokhuisplein 40 te Leeuwarden.

Logo Leeuwarden

Van donderdag 21 april 2016 tot en met woensdag 1 juni 2016 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het verplaatsen en realiseren van de centrale bibliotheek in De Blokhuispoort, Blokhuisplein 40 te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

De Blokhuispoort is gelegen in de zuidoosthoek van de binnenstad van Leeuwarden. Het complex ligt tussen het Blokhuisplein, de Keizersgracht en de Ooster- en Zuiderstadsgracht. De Blokhuispoort is gelegen aan het Blokhuisplein 40 te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie B, nummer 3636.

Ontwikkeling

Het bouwplan voorziet in het verplaatsen en realiseren van de centrale bibliotheek naar cellenblok B, in de noordwestelijke hoek van De Blokhuispoort. Dit cellenblok ligt direct aan het te herinrichten entreeplein en de Keizersgracht. De bibliotheek is op basis van de huidige planologische regeling functioneel mogelijk. Echter, er wordt niet voorzien in nieuwbouw en uitbreiding van de gebouwen. Daarom is een omgevingsvergunning aangevraagd. Een ander onderdeel van de aanvraag is het aanpassen van het rijksmonument.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

Reageren

In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van burgemeester en wethouders dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.

•schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Vermeld in uw brief:

  • ontwerp-omgevingsvergunning voor het verplaatsen en realiseren van de centrale bibliotheek in De Blokhuispoort

  • waarom u een zienswijze indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

  • mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.00–17.00 uur).