Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 20304Ruimtelijke plannenKennisgeving

Logo Amsterdam

V aststelling bestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatie , besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen e xploitatieplan vast te stellen .

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder maken het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 30 maart 2016, het bestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatieten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum en nummer heeft de gemeenteraad voorts besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Bij besluit van 23-02-2016 hebben burgemeester en wethouders van Amsterdam op grond van de Wet geluidhinder, besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden voor het bestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatie zoals bedoeld in deze wet.

Bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan biedt ruimte aan drie kavels voor bouwgroepen en tien kavels voor individuele zelfbouw. In totaal kunnen circa 60 woningen gerealiseerd worden, afhankelijk van de invulling van de verschillende bouwgroepen. Het bestemmingsplan vervangt het eerder vigerende bestemmingsplan Overtoomse Veld dat op 6 juli 2011 is vastgesteld. Met het bestemmingsplan is beoogd te voorzien in een actuele planologische en juridische regeling voor het plangebied.

Het plangebied Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatieis gelegen in Overtoomse Veld, stadsdeel Nieuw-West. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Karel Klinkenbergstraat, aan de oostzijde door de Jan Tooropstraat, aan de zuidzijde door de Piet Mondriaanstraat en aan de westzijde door het Spoorpark.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, is dat de bouwhoogte voor de bestemming Wonen is gewijzigd van 9 naar 10 meter.

 

Exploitatieplan

 

De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Hogere grenswaarden

De voorkeursgrenswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden vanwege de Jan Tooropstraat in het plangebied overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doelmatig zijn, hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 23-02-2016 hogere grenswaarden vastgesteld voor het realiseren van nieuwe woningen in het bestemmingsplan.

 

Ter inzage

 

Het bestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatiemet bijbehorende stukken, het besluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen liggen met ingang van donderdag 21 april totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken, ter inzage op het adresOsdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden, 14 020 of kijk op www.nieuwwest.amsterdam.nl.

Het bestemmingsplan Zelfbouwkavels Karel Klinkenberglocatiemet de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0363.F1405BPSTD-VG01.

Crisis- en herstelwet

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden vallen onder bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroeps-schrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

 

Beroep

 

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Amsterdam naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 21 april 2016 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan alsmede tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Een belanghebbende kan met ingang van 21 april 2016 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Inwerkingtreding

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede het besluit tot vaststelling van hogere waarden treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van deze besluiten niet.

 

Voorlopige voorziening

 

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit/treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Amsterdam, 20 april 2016

burgemeester en wethouders,

 

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

 

mr. E.E. van der Laan

burgemeester