Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 20174VergunningenOntwerp-besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinderKoekoeksleane Berltsum

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat vanaf 25 april 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerp-besluit voor het vaststellen van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder. In het ontwerp-besluit wordt voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Koekoeksleane te Berltsum een waarde vastgesteld van 51 dB, als hoogste geluidswaarde ten gevolge van verkeerslawaai. Aan deze waarde ligt een akoestisch onderzoek ten grondslag dat bij het ontwerp-besluit ter inzage wordt gelegd.

Rechtsbescherming

Het ontwerp-besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Voordat het definitieve besluit wordt genomen kan een ieder binnen de terinzagetermijn zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel. Postbus 3, 9036 ZW Menaam of gemeente@menameradiel.nl