Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2016, 20106Ruimtelijke plannenBekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerstraat 15 Hoogeloon’ en verzoek tot herbegrenzing ‘gemengd landelijk gebied’.

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Akkerstraat 15 Hoogeloon” van 21 april tot en met 1 juni 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op herontwikkeling van het agrarisch perceel. De voormalige bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning. De agrarische stallen worden gesloopt. Daarnaast biedt de ontwikkeling de mogelijkheid tot toevoeging van één nieuwe woning (in ruil voor de sloop van de voormalige stallen). Het hele perceel wordt landschappelijk ingepast.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Ontwerpverzoek herbegrenzing ‘Gemengd landelijk gebied’

Het perceel is op basis van de provinciale Verordening Ruimte 2014 gelegen binnen ‘gemengd landelijk gebied’. De gemeente vraagt de provincie (gelijktijdig met de ter inzagelegging) om de begrenzing van het perceel te wijzigen in ‘bestaand stedelijk gebied’. Artikel 4.12 van de Verordening biedt deze mogelijkheid. Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan leggen wij het ontwerpverzoek tot herbegrenzing ter inzage.

Dit verzoek sturen wij zo snel mogelijk na afloop van de zienswijzenperiode van het ontwerpbestemmingsplan naar Gedeputeerde Staten, eventueel vergezeld met de ambtelijke beoordeling van de kenbaar gemaakte zienswijzen. GS moeten vervolgens binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beslissen. Pas daarna kan de gemeenteraad besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Geen voorontwerp ter inzage gelegd

Er heeft eerder geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Maar bij de voorbereidingen zijn wel de provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel betrokken geweest. Hun reacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Geen vaststelling exploitatieplan

De gemeenteraad is verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wro). Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst aangegaan, zodat het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig is.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen:

  • -

    www.bladel.nl/bestemmingsplannen of

  • -

    www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPH3023Akkerstr15-ONTW.

 

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan èn het verzoek tot herbegrenzing kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie over dit ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met het KCC, Miranda van Dijk of Miriam de Bont van de afdeling Ontwikkeling (tel. 0497–361636).

 

Bladel, 20 april 2016