Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauStaatscourant 2016, 1990Overig

Besluit tijdelijke aanwijzing toezichthouders

Logo Baarle-Nassau

van de ABG-organisatie

 

De heer G.J.F.M. Vlekke, algemeen directeur van de ABG-organisatie,

namens

de burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen,

 

gelet op Hoofdstuk 5 titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en

gelet op Hoofdstuk Algemeen onder 4. van de mandaatregisters per 1 januari 2016 van de

ABG-gemeenten;

besluit:

vast te stellen het volgende tijdelijke aanwijzingsbesluit:

Artikel 1 tijdelijke aanwijzing toezichthouders

Lid 1.

Bij dit besluit worden voor de termijn tot 1 juli 2016 aangewezen als toezichthouders de onderstaande ambtenaren die in dienst zijn van de ABG-organisatie:

-de heer H.G.C. van Heesch; en

-de heer R.P.C.M. Snoeren.

Lid 2.

Bij dit besluit worden de ambtenaren genoemd in lid 1 als toezichthouders aangewezen op grond van:

I. artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het houden van

toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

• de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, inclusief:

- het Besluit Omgevingsrecht;

• de Woningwet, inclusief:

- het Bouwbesluit;

- de bouwverordeningen van de ABG-gemeenten;

• de Monumentenwet 1988, inclusief:

- de erfgoedverordeningen van de ABG-gemeenten;

• de Wet ruimtelijke ordening;

• de brandbeveiligingsverordeningen van de ABG-gemeenten;

II. artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen van de ABG-gemeenten, voor het

houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordeningen.

Lid 3.

De in lid 1 genoemde ambtenaren zijn voor hun taken op het hele grondgebied van de drie ABG-gemeenten bevoegd om op te treden als toezichthouder.

Artikel 2 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit tijdelijke aanwijzing toezichthouders”.

Artikel 3 bekendmaking en inwerkingtreding

a. Dit “Besluit tijdelijke aanwijzing toezichthouders” wordt bekend gemaakt via de Gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties op de website OfficiëleBekendmakingen.nl.

b. Dit “Besluit tijdelijke aanwijzing toezichthouders” treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking via de Gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties op de website OfficiëleBekendmakingen.nl.

 

de heer ir. G.J.F.M. Vlekke

Algemeen directeur van de ABG-organisatie