Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2016, 19844Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Parkhotel Bergen (NH)’

Logo Bergen (NH)

Kennisgeving ex. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH) maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 21 april 2016 het ontwerpbestemmingsplan ‘Parkhotel Bergen (NH)’ voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan voorziet in een gewijzigde bestemmingsregeling voor de herontwikkeling van een bestaand hotel.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar op werkdagen gedurende openingstijden en kan eveneens op donderdagavond tussen 17:00 uur en 20:00 uur worden ingezien. Tevens is het bestemmingsplan raadpleegbaar op de gemeentelijke website, www.bergen-nh.nl, of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden 'zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Parkhotel Bergen (NH)'. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken met één van de medewerkers team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 072 - 8880 261.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de reacties betrekking hebben.

Bergen, 20 april 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH).