Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan Dorpshart Grashoek-woningen zuidelijke pleinwand in Grashoek,  Peel en Maas

Logo Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpshart Grashoek-woningen zuidelijke pleinwand’ ter inzage ligt. Ook ligt het bijbehorende ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage. Dit op grond van artikel 12a Woningwet en de gemeentelijke inspraakverordening.

Inhoud bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan biedt een planologische regeling voor het mogelijk maken van maximaal drie woningen aan de zuidkant van het plein in Grashoek (de voormalige Rabobanklocatie, naast de Roomweg 42). Het beeldkwaliteitsplan heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit van woningbouw in relatie tot de omgeving te waarborgen.

Wilt u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan inzien?

Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan inzien van 21 april 2016 tot en met 1 juni 2016. Het ontwerpbestemmingsplan is samen met de hierbij behorende stukken digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl. Het IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0062-ON02; Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl; Een papieren versie van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in het gemeentehuis, bij de publieksbalie, tijdens openingstijden ter inzage.

Termijn van inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan liggen ter inzage van 21 april 2016 tot en met 1 juni 2016.

Indienen zienswijzen

Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kan iedereen een schriftelijke zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbeeldkwaliteitsplan indienen bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, mevrouw F. Limpens, bereikbaar via 077 306 66 66.

 

Panningen, 20 april 2016

Naar boven