Onttrekkingsbesluit gedeelte parkeerterrein ter hoogte van de Poldermolen 8

Logo Papendrecht

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 7 april 2016 heeft besloten om:

Aan de openbaarheid te onttrekken een gedeelte van het parkeerterrein ter hoogte van Poldermolen 8 een en ander conform bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkt situatietekening.

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 21 april 2016 zes weken voor een ieder tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij de receptie.

Beroep

Indien u het met deze beslissing op bezwaar niet eens bent, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief beroep aantekenen bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door middel van het inzenden van een beroepschrift.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het beroepschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent en de gronden van uw beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroep brengt de Rechtbank een bedrag van € 165 aan griffierecht in rekening.

N.B.

Het bedrag aan griffierecht is € 318,-- als het beroep niet door een natuurlijk persoon wordt ingesteld.

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,

R.van Netten

 

de burgemeester,

C.J.M. de Bruin

Naar boven