Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OnderbankenStaatscourant 2016, 19554Ruimtelijke plannenKennisgeving vaststelling projectafwijkingsbesluit paardenstalletje perceel D 524 en 529 Bovenste Heiweg te Schinveld - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Logo Onderbanken

13 april 2016 | Nummer: D 20161365

Burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken maken op grond van het bepaalde in de artikelen 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Voor : de realisatie van een paardenstalletje

Locatie : perceel D 524 en 529 Bovenste Heiweg 27 te Schinveld

Type : integraal

Dossiernummer : UV 2014051

 

Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied”. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo.

Terinzagelegging

Het projectafwijkingsbesluit bestaat uit de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing met bijlagen en de definitieve verklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad op 3 maart 2016). Deze stukken liggen met ingang van donderdag 14 april 2016 gedurende zes weken ter inzage (tot en met woensdag 18 mei 2016).

Het plan is te raadplegen via de landelijke voorziening

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0881.BstalBuijsers-VG01 of in pdf-vorm op de gemeentelijke website www.onderbanken.nl bij Wonen, werken en leven>wonen en bouwen> bestemmingsplannen> projectafwijkingsbesluit paardenstalletje Bovenste Heiweg.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden, beroep worden aangetekend. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Uw beroepschrift dient in ieder geval te bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  uw handtekening;

 • -

  de datum waarop u het beroepschrift heeft geschreven (dagtekening);

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht;

 • -

  de motivering van uw beroep (de gronden).

Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien u van mening bent dat er onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, kunt u nadat u een beroepschrift heeft ingediend, op grond van artikel 8: 81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank.

Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de hierboven genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.