Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2016, 18357Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Onderdijks 2013, 2e herziening ’t Hart, 3e fase”

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

Het college heeft bij besluit van 5 april 2016 het ontwerpbestemmingsplan “Onderdijks 2013, 2e herziening ’t Hart, 3e fase” vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een rij van 9 woningen te realiseren in collectief particulier opdrachtgeverschap. Verder is in dit plan de direct aangrenzende openbare ruimte meegenomen.

In het geldende bestemmingsplan 'Het Onderdijks 2013' geldt op de plek van de toekomstige woningen een bestemming "Woongebied - Uit te werken". Hiervoor had een uitwerkingsplan opgesteld kunnen worden. De aangrenzende straat, stoep en parkeerplaatsen hebben in dit plan echter grotendeels de bestemming Groen. Om die reden is er een partiële herziening opgesteld.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Onderdijks 2013, 2e herziening ’t Hart, 3e fase” ligt met ingang van donderdag 14 april, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991189-OW01.

Zienswijzen

Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Graag onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Onderdijks 2013, 2e herziening ’t Hart, 3e fase”. Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering, via telefoonnummer 14038.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan worden ingediend bij de Raad van State als ook een zienswijze is ingebracht tegen dit ontwerpbestemmingsplan en men belanghebbende is.