Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 18082Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Noord, eerste partiële herzieningen besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 30 maart 2016 het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord, eerste partiële herziening vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Bestemmingsplan

Het plangebied wordt globaal begrensd door aan de noordzijde de A10, aan de oostzijde de Parnassusweg, aan de zuidzijde de Gustav Mahlerlaan, en aan de westzijde het kantoorgebouw The Edge.

De partiële herziening van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord heeft betrekking op de gronden die binnen dat bestemmingsplan een uit te werken bestemming ‘gemengd’ hebben. De partiële herziening voorziet in aanpassing van de uitwerkingsregels. Als gevolg van wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol zijn binnen het betreffende gebied grotere bouwhoogtes mogelijk dan dat het geval was op het moment dat het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord werd vastgesteld. Met de partiële herziening wordt voorzien in een juridisch planologische regeling die daarbij aansluit. Tevens worden enkele regels van stedenbouwkundige aard herzien, waarvan in de praktijk is gebleken dat deze niet het gewenste effect hebben. Aan het programma van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord wijzigt niets. De partiële herziening laat de uitwerkingsplicht zoals opgenomen in het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord in stand.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord, eerste partiële herziening en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen liggen met bijbehorende stukken met ingang van 14 april 2016 ter inzage op hierna genoemde adressen, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum

  • Het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid .

Het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord, eerste partiële herziening met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1502BPGST-VG01.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 15 april 2016 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Een belanghebbende kan met ingang van 15 april 2016 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Ingeval van CHW

Het project Amsterdam Zuidas is aangewezen in bijlage II van de Crisis- en herstelwet (bijlage II, Aa nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 13 april 2016

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester