[TVM parkeerverbod Maarland Zuidzijde]

Logo Brielle

[Optioneel: Eigen Kenmerk]

[Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle betreffende het nemen van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994]

Overwegingen ten aanzien van het besluit

[Het instellen van een tijdelijke verkeersmaatregelen van 21 maart tot en met 31 juli 2016 met het instellen van parkeerverbod op het Maarland Zuidzijde tussen boom en lantaarnpaal in Brielle conform bijbehorende bebordingstekening.

 

Ten behoeve van het waarborgen van de goede doorstroming van het verkeer is het wenselijk om deze tijdelijke verkeersmaatregel te treffen.

Het Maarland Zuidzijde is een straat met een 30 km/h regime.

In de huidige situatie is de weg in twee richtingen te berijden.

Vanwege werkzaamheden aan de kademuur wordt de doorgang op het Werfje afgesloten en zal het verkeer door de Nieuwstraat en de Molenstraat geleidt worden.

Voor de vuilnisophaaldienst wordt het op de dinsdagochtenden moeilijk om de bocht van het Maarland Zuidzijde naar de Nieuwstraat en andersom te nemen.

Om toch het vuilnis op de dinsdagen op te kunnen halen wordt er extra ruimte gerealiseerd door een parkeerverbod op de dinsdagochtenden voor een tweetal parkeervakken, zodat er meer ruimte komt om de bocht te nemen.

Door de tijdelijke maatregel wordt de doorstroming van het verkeer zeker gesteld en daarmee wordt ook de veiligheid (verkeersveiligheid als ook sociale veiligheid) op de weg gewaarborgd.

De weg is in beheer van de gemeente.

Gelet op de vorenstaande overwegingen zijn wij van oordeel, dat de in het dictum te noemen verkeersmaatregel behoort te worden genomen.]

BESLUIT

[Burgemeester en wethouders van Brielle;

gelet op de artikel 2, lid 1 sub a, b en c, artikel 15, lid 1 en artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12 sub a en 21 e.v. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

b e s l u i t e n:

Om ten behoeve van een goede verkeersdoorstroming als tijdelijke verkeersmaatregel van 21 maart tot en met 31 juli 2016 een parkeerverbod voor de dinsdagen tussen 08.00 en 12.00 uur op het Maarland Zuidzijde nabij de hoek met de Nieuwstraat in Brielle in te stellen door middel van plaatsing van borden E1 met onderborden OB310, OB501 en OB304, zoals aangegeven op de bijbehorende bebordingstekening. ]

Brielle, 24 maart 2016

Burgemeester en wethouders van Brielle

Namens deze,

A.M.J. de Ronde

het hoofd van de afdeling beheer openbare ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

[Vul hier de tekst van het bezwaarschrift in]

Naar boven