Vastgesteld bestemmingsplan Zandstraat 14a

Logo Oisterwijk

Ter inzage voor beroep van 1 april 2016 tot en met 13 mei 2016.

Plangebied en doel

Aan de Zandstraat 14a is een aannemingsbedrijf gevestigd. De huidige inrichting, vorm en grootte van het bestemmingsvlak van dit bedrijf zijn niet toereikend voor een optimale bedrijfsvoering. Vandaar dat een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld, waarbij het bestemmingsvlak van vorm is veranderd en is vergroot met 1.341 m2. De activiteiten worden niet uitgebreid. Het bedrijf wordt beter landschappelijk ingepast en er vindt een versterking van de landschappelijke kwaliteiten en natuur plaats.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zandstraat 14a (NL.IMRO.0824.BPZandstraat14a-VA01) vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 1 april 2016 tot en met 13 mei 2016, gedurende zes weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Herbegrenzing Ecologische hoofdstructuur

De vormverandering en vergroting van de bedrijfsbestemming vond voor een gedeelte plaats in de Ecologische hoofdstructuur (EHS), zoals deze was opgenomen in de Verordening ruimte 2014. Vandaar dat een verzoek tot herbegrenzing ingediend is bij Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Brabant, conform artikel 5.5 en artikel 36.4 van de Verordening Ruimte 2014. GS heeft op 8 maart besloten de wijziging van de Verordening ruimte 2014 zoals verzocht vast te stellen en daarmee de EHS te wijzigen. Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende dezelfde termijn als het bestemmingsplan ter inzage bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor en zijn te vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/.

Beroep

Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;

  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: 013 529 13 11.

Naar boven