Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2016, 16465Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Lijnden Oost 1e herziening’ (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening)

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 17 maart 2016 nummer 2016.0003088  het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Lijnden Oost 1e herziening’ heeft vastgesteld. Het plan heeft de planidentificatie BPGbadlynoost1eher-C001en is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

Het plan

Na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Lijnden Oost’ is nog een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Dit kan te maken hebben met een verkeerde interpretatie van de bestaande situatie en er is sprake van een enkele verschrijving. Verder is geconstateerd dat abusievelijk de Lib-contouren niet op de verbeelding van het vastgestelde bestemmingsplan zijn weergegeven. Voor de reparatie van de geconstateerde onvolkomenheden en de weergave van de Lib-contouren heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten een 1e herziening van het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost op te stellen.

In het vastgestelde bestemmingsplan wordt de planologische regeling vastgelegd

voor de volgende locaties.

 • 1.

  Amperestraat 27

 • 2.

  Badhoevelaan 47a

 • 3.

  Groene Zoom 1

 • 4.

  Jan van Gentstraat 120 – 126

 • 5.

  Kraayveld 22

 • 6.

  Lijsterstraat 2

 • 7.

  Nieuwemeerdijk 42/42A

 • 8.

  Nieuwemeerdijk 93

 • 9.

  Pascalstraat 20

 • 10.

  Sloterweg 14 – 20

 • 11

  Sloterweg 199

 • 12

  Sloterweg 303 F

 

Inzien

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan met bijbehorende documenten kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn deze dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852.

 

De terinzageligging begint op 1 april 2016 en duurt zes weken.

 

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen de volgende belanghebbenden

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad en

 

b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om

een zienswijze in te dienen.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.