ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Logo Veere

Instrument: wijzigingsplan

Wettelijke grondslag: artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 

Wijzigingsplan woningbouw De Tienden II, Zoutelande, vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 maart 2016 het ontwerp wijzigingsplan woningbouw De Tienden II ongewijzigd vastgesteld. Deze wijk in het noordoosten van Zoutelande is op dit moment in ontwikkeling. Hierbij waren, naast de medische praktijk, ook PG-woningen beoogd. De maatschappelijke bestemming die hiervoor was opgenomen is deels niet uitvoerbaar, zodat ervoor is gekozen toepassing te geven aan de in het bestemmingsplan De Tienden II opgenomen wijzigingsbevoegdheid van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’. Tegen het ontwerp wijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend, zodat het plan ongewijzigd is vastgesteld.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit van ons college liggen van 24 maart tot en met 9 mei 2016 ter inzage. Het digitale vastgestelde bestemmingsplan is vanaf 24 maart 2016 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0093WPTien2Zld-VG01.

 

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad, een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 10 mei 2016, tenzij bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend en daarop is beslist.

 

 

Domburg, 23 maart 2016

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

 

 

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag

 

Naar boven