Gemeente Goeree-Overflakkee - Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe-Tonge

Logo Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 3 maart 2016 heeft vastgesteld het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.NieuweTonge2013-BP40 met de bijbehorende regels.

Plangebied

Het betreft het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder nummer 201408756/R4. De aanpassing betreft alleen het wijzigen van een aanduiding op de verbeelding. Ter plaatse van Kerkring 21 te Nieuwe-Tonge is de aanduiding "verblijfseenheden" vervangen voor "logiesgebouw".

Inzage

De stukken kunt u inzien met ingang van 22 maart 2016 tot en met 2 mei 2016 ) in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Beroepstermijn

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe-Tonge naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen.

  • bij gewijzigde vaststelling. Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T.J. van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

Naar boven