Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2016, 15194Ruimtelijke plannenWET RUIMTELIJKE ORDENING

Logo Westvoorne

WET GELUIDHINDER

bestemmingsplan Achter Noordweg 10 Oostvoorne

besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 15 maart 2016 bestemmingsplan Achter Noordweg 10 Oostvoorne heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Ook is het plan in te zien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.1209bpNoordweg10-0100. Tot slot zijn de stukken in papieren vorm in te zien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Plangebied en doel bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt opgesteld om de bouw van zes vrijstaande woningen mogelijk te maken. Het plangebied betreft in hoofdzaak kadastraal perceel Oostvoorne sectie A, nummer 5489 en, ten behoeve van de te realiseren ontsluitingsweg, een klein gedeelte van de percelen A 5488 en A 3643.

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

De situering van de nieuwe woningen die met het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai en industrielawaai. Burgemeester en wethouders van Westvoorne hebben daarom voor deze woningen hogere grenswaarden vastgesteld. Dit besluit ligt gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage.

Instellen beroep tegen het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarde n Wet geluidhinder

Met ingang van 25 maart 2016 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en/of het besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Beroep kan worden ingesteld door:

-belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit in te dienen.

Een beroepsschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan en het besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder treden na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval worden het bestemmingsplan en het besluit niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

 

Rockanje, 23 maart 2016

Burgemeester en wethouders van Westvoorne

de secretaris, Rob Beek

de burgemeester, Peter de Jong