Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oisterwijk, 1ste herziening gewijzigd vastgesteld

Logo Oisterwijk

Het college van de gemeente Oisterwijk bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 17 december 2015 het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Oisterwijk, 1ste herziening gewijzigd heeft vastgesteld.

Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0824.bedrijventerrein-VA01

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijventerreinen Kerkhoven en Laarakkers in Oisterwijk. Als gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State is het bestemmingsplan op onderdelen herzien. Daarnaast zijn middels deze herziening ook enkele ‘kennelijke verschrijvingen’ en één onjuiste verwerking van het vaststellingsbesluit gerepareerd.

Terinzage legging

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen van 15 januari 2016 tot en met 25 februari 2016 worden ingezien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk: (http://oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen.html);

  • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk.

U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beroep

Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;

  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: 013 529 13 11.

Naar boven