Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamStaatscourant 2016, 13123Instelling gemeenschappelijke regelingenOmgevingsvergunning (uitgebreid) Marten Klompienlaan 18-32

Logo Veendam

 

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend aan:

·         Hegeman Noord B.V., voor het bouwen van acht woningen met garage/berging (type 2 onder 1 kap) op de percelen Marten Klompienlaan 18 t/m 32 (even) te Veendam.

De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De beschikking en de bijbehorende stukken kunt u vanaf donderdag 10 maart 2016 tot donderdag 21 april 2016 inzien in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kan dit volgens telefonische afspraak.

Beroep

Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen). U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank viahttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkening). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de beschikking niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Als u zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.