Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamStaatscourant 2016, 13122Instelling gemeenschappelijke regelingenOntwerpomgevingsvergunning (uitgebreid) Vosseveld 9

Logo Veendam

 

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning (activiteiten bouw en milieu) te verlenen aan:

·         Mevar Meeden Exploitatiemaatschappij B.V. voor het bouwen van een vleesvarkensstal en voor het in werking hebben en uitbreiden (milieu) van een vleesvarkenshouderij  op het perceel Vosseveld 9, 9644 XW Veendam.

De ontwerpbeschikking en de overige stukken kunt u vanaf donderdag 10 maart 2016 tot donderdag 21 april 2016 inzien in het gemeentehuis. Buiten kantooruren kan dit volgens telefonische afspraak.

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam.

Ieder die een zienswijze inbrengt, kan vragen persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kunnen mondelinge zienswijzen worden ingebracht op een nader te bepalen datum, gelegen binnen de hiervoor genoemde termijn. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.