Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 12589Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Loenen aan de Vecht – 1ste bezemplan, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Loenen aan de Vecht - 1ste bezemplan vanaf vrijdag 11 maart tot en met donderdag 21 april 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Op 25 juni 2013 is het bestemmingsplan Loenen aan de Vecht vastgesteld. In dit bezemplan worden kleine fouten die tijdens het werken met het plan naar voren zijn gekomen hersteld. Andere aanpassingen vinden hun oorsprong in de in principeverzoeken naar voren gebrachte bouwwensen van bewoners. De beleidsmatige uitgangspunten van het bestemmingsplan Loenen aan de Vecht gelden onverkort ook voor dit bezemplan.

Inzien

U kunt het gewijzgd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPLnnadVechtph1LNN-VG01) vanaf vrijdag 11 maart raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 21 april 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het Servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lutters (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 11 maart 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.