Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2016, 12511Ruimtelijke plannenInspraak voorontwerpbestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord; gemeente Rheden

Logo Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat inspraak wordt verleend op het voorontwerpbestemmingsplan 'Velp 2016, Woongebieden-Noord’.

Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens voor vooroverleg aangeboden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening).

 

Ligging plangebied

Het plan betreft het dorp Velp gelegen ten noorden van de spoorlijn, inclusief de gronden aan de randen van het dorp die thans zijn opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied.

Het winkelgebied rond de Hoofdstraat, Emmastraat, Den Heuvel blijft buiten dit plan, daarvoor wordt een apart bestemmingsplan opgesteld. Ook is het terrein van het Groenhorst College aan de Pinkenbergseweg niet opgenomen in dit voorontwerpbestemmingsplan.

 

Aanleiding

Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld omdat de bestemmingsplannen Velp-Noord en Velp-Midden al bijna 10 jaar oud zijn. In het voorontwerpbestemmingsplan zijn ook de locaties opgenomen waarvoor later een bestemmingsplan is vastgesteld (uitgezonderd het recent vastgestelde bestemmingplan voor het Groenhorst College).

 

Inhoud

Het plan wil een actueel beeld geven van de toegelaten bouw- en gebruiksmogelijkheden in deze woongebieden. Het plan is afgestemd op de laatste inzichten en beleid en regelgeving. Bestaand (legaal) gebruik blijft mogelijk. Er zijn geen nieuwe bouwvlakken toegevoegd. Aan Den Bruijl 8 wordt voorzien in een ruimere bouwmogelijkheid voor deze woning.

Het voorontwerpbestemmingsplan wijkt in zijn vorm- en regelgeving af van de geldende bestemmingsplannen. In de publicatie van de standaardmethodiek voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen en in de vooraankondiging van dit bestemmingsplan wezen al op de nieuwe systematiek.

Een aantal punten uit het voorontwerpbestemmingsplan stippen wij hier aan:

 • 1.

  de huidige Beschrijving-in-Hoofdlijnen wordt vervangen door direct toetsbare regels; in de stedenbouwkundig waardevolle zones gelden daardoor bijvoorbeeld striktere regels erfafscheidingen;

 • 2.

  er zijn 2 cultuurhistorisch waardevolle gebieden benoemd: de Amsterdamse School-wijk rond de Thorckstraat en het Villapark Overbeek met aansluitend de buurt Jeruzalem, in deze gebieden gelden de regels van de stedenbouwkundig waardevolle zones alsmede een regeling ter zake van het parkeren van auto’s voor de voorgevel (een regeling die al gold voor de Amsterdamse School-wijk);

 • 3.

  het vastleggen van een maximum aantal woningen per bouwvlak;

 • 4.

  een andere regeling voor de goot- en bouwhoogtes van monumenten;

 • 5.

  het opnemen van een regeling voor kamerbewoning;

 • 6.

  het verruimen van de mogelijkheid tot het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis.

 

Inspraak

Wij nodigen u uit kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakperiode biedt u de gelegenheid om ons te wijzen op uw opvatting over het voorontwerpbestemmingsplan en op onvolkomenheden voordat het bestemmingsplan formeel ter visie wordt gelegd.

 

Inzage van stukken

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 10 maart 2016 inzien bij het Klantcontactcentrum in het Gemeentehuis te De Steeg en in het gemeentelijke servicecentrum aan Den Heuvel 32 te Velp.

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook op de website www.ruimtelijkeplannen.nl in elektronische vorm te raadplegen. Op deze website selecteert u onder ‘Een plan bekijken’ voor ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVN2016-VO01.

 

Inloopavonden

U kunt het analoge voorontwerpbestemmingsplan ook bekijken op de inloopavonden. Op 14 maart in Zalencentrum Parkstaete (in de theaterzaal), Parkstraat 3b te Velp en op 16 maart 2016 in zorgcentrum De Biesdel (in restaurant het Biesdelplein), Biesdelselaan 89 te Velp.

U kunt vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur binnenlopen. Er zijn medewerkers aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 

Inspraakreacties

Van 10 maart tot en met 6 april 2016 kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn inspraakreactie geven. U kunt uw reactie sturen naar burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw brief duidelijk het zaaknummer 331263 te vermelden.

Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een inspraakreactie te geven. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer P. Zweers, telefoonnummer (026) 49 76 441.

Het al dan niet indienen van een inspraakreactie heeft geen invloed op de mogelijkheid om later zienswijzen in te brengen bij de gemeenteraad dan wel op de mogelijkheid om later in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Vervolg procedure

De inspraakreacties (en de reacties van de overleginstanties) op het voorontwerpbestemmingsplan worden van commentaar voorzien door burgemeester en wethouders. Hierna krijgt het (al dan niet aangepaste) voorontwerpbestemmingsplan de status van ontwerpbestemmingsplan.

Dat wordt opnieuw gepubliceerd in de Regiobode, de Staatscourant en op www.overheid.nl. Naar verwachting wordt de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan medio juni 2016 bekendgemaakt.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen dan zienswijzen worden ingebracht bij de raad. De raad besluit over de zienswijzen en over de vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan. Daarna kan door degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend nog beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

De Steeg, 9 maart 2016