Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2016, 12291Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan “Liskwartier”

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 18 februari 2016 het bestemmingsplan ‘Liskwartier’ (NL.IMRO.0599.BP1063Liskwartier-) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. Zo zijn enkele correcties aangebracht en is naar aanleiding van zienswijzen de regeling voor dakopbouwen aangepast. Als gevolg van een amendement van de gemeenteraad is de wijzigingsbevoegdheid voor het Koningsveldeplein geschrapt.

 

Het plangebied ligt in gebied Noord, tussen het spoor, de Bergweg en het viaduct van de voormalige Hofpleinlijn. Het gebied van het nieuwe bestemmingsplan komt volledig overeen met het gebied van het vorige bestemmingsplan nr 543: Liskwartier.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan houdt in grote lijnen de gedetailleerde bestemmingen van het vorige bestemmingsplan aan. De begane grond van veel panden mag op verschillende manieren worden gebruikt, ook voor bedrijven die niet te veel overlast veroorzaken. Het bestemmingsplan gaat uit van concentratie van detailhandel rond het Eudokiaplein en delen van de Bergweg en Rodenrijselaan. Conform het horecagebiedsplan staat het bestemmingsplan de bestaande horeca toe en is op drie plaatsen nieuwe horeca toegestaan. In de voormalige wasserij Lips (Zuster Meijboomhof) zijn nu niet uitsluitend bedrijven, maar ook publieksfuncties toegestaan die passen in een stedelijke omgeving.

In het bestemmingsplan zijn algemene bouwregels opgenomen voor dakterrassen en dakopbouwen.

 

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken alsmede het definitieve besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van vrijdag 11 maart tot en met vrijdag 22 april 2016 ter inzage bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater tegenover het hoofdbureau van politie, kamer 22a.

 

De stukken kunnen tevens worden ingezien via de gemeentelijke website http://www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Tegen het vaststellingsbesluit en tegen het definitieve besluit hogere waarden kan van zaterdag 12 maart tot en met vrijdag 22 april 2016 beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Rotterdam, 9 maart 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

namens dezen,

 

drs. P.W. Verhoeven

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling