Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
het BildtStaatscourant 2016, 12199Ruimtelijke plannenWijzigingsplan Minnertsga – Bedrijventerrein Boskdykje Fase 3

Logo het Bildt

Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt maken bekend, dat met ingang van donderdag 10 maart 2016 gedurende zes weken op het gemeentehuis, bij de afdeling Wonen, aan de van Harenstraat 47 te St. Annaparochie ter inzage ligt het ontwerp van het Wijzigingsplan Minnertsga – Bedrijventerrein Boskdykje Fase 3.

Deze wijziging heeft betrekking op de omzetting van een aantal agrarische percelen ten behoeve van de vestiging van een drietal bedrijven langs De Opfeart op het bedrijventerrein Boskdykje te Minnertsga. Het ontwerpwijzigingsplan stelt de bestemmingswijziging naar de bestemming ‘Bedrijventerrein’ voor.

Het digitale plan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0063.WPBoskdykjefase3-ON01

U kunt de bronbestanden van het plan downloaden door het aanklikken van de volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=hetbildt&striVersion=STRI2012

En vervolgens te kiezen voor het plan NL.IMRO.0063.WPBoskdykjefase3-ON01

Indienen zienswijzen

Tot en met 20 april 2016 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan Minnertsga – Bedrijventerrein Boskdykje Fase 3 kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeente het Bildt, Postbus 34, 9076 ZN St.-Annaparochie.

Of stuur uw zienswijze op naar: w.terpstra@hetbildt.nl, onder vermelding van: zienswijze ontwerpwijzigingsplan Minnertsga – Bedrijventerrein Boskdykje Fase 3.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Wonen: telefoonnummer 0518-409287. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het wijzigingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen: telefoonnummer 0518-409287.