Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2016, 12082Ruimtelijke plannenKennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Rivierdijk 27 A te Hardinxveld-Giessendam

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat het met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten heeft om vergunning te verlenen voor het realiseren van een stallingsruimte op de locatie Rivierdijk 27 A te Hardinxveld-Giessendam.

Tijdens de periode van terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn wel zienswijzen ingediend. Het besluit is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 maart tot en met 20 april 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Hardinxveld-Giessendam) en zijn in die periode ook te vinden via de gemeentelijke website www.hardinxveld-giessendam.nl (Bestuur > Documenten ter inzage).

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ en daarna vult u het planid-nummer in:

NL.IMRO.0523.OV2015RIV27A-VG01

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden tijdens de periode van terinzagelegging beroep worden ingediend. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Het ingediende beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Voor het behandelen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van dit bedrag en de betalingswijze wordt door de griffie van de Rechtbank informatie verstrekt. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend indien ter zake tevens een beroepschrift aanhangig is.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.