Rectificatie - Zoutelande, Langendam 11-13, wijziging uitgebreide omgevingsvergunning

Logo Veere

Op 17 februari 2016 hebben wij de gewijzigde omgevingsvergunning voor de ontwikkeling op het perceel Langendam bekend gemaakt. Gebleken is dat in de bekendmaking de inwerkingtreding van de vergunning niet juist was opgenomen, zodat wij tot onderstaande rectificatie hebben besloten.

Wij maken bekend dat wij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de op 10 juni 2015 verleende omgevingsvergunning voor de ontwikkelingen op het perceel Langendam 11-13 te Zoutelande hebben gewijzigd. Besloten is de vergunning en daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing voor:

 • a)

  het bouwen van een woning, inclusief 5 kamers ten behoeve van het bieden van recreatief nachtverblijf (bed & breakfast) en de mogelijkheid gasten ter plaatse een diner te bieden (table d’hôte);

 • b)

  het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, in casu het bestemmingsplan Kom Zoutelande voor de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een gebouw buiten het bouwvlak, voor de voorgevelrooilijn;

  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met de bestemming Wonen ten behoeve van een bed & breakfast in combinatie met table d’hôte (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo);

aan te vullen als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter op 19 januari 2016 op de gewijzigde vergunning.

De gewijzigde omgevingsvergunning ligt, met de daarbij behorende stukken zoals de aanvraag en de ruimtelijke onderbouwing, van 3 maart 2016 voor een periode van zes weken (tot en met 13 april 2016) ter inzage op het gemeentehuis. De digitale omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0069OVLangeZld-VG03. Gedurende de beroepstermijn kunnen tegen de gewijzigde onderdelen van het besluit een beroepschrift indienen:

 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de oorspronkelijke ontwerp omgevingsvergunning;

 • belanghebbenden die reeds beroep tegen de op 10 juni 2015 verleende of de op 29 september 2015 gewijzigde omgevingsvergunning hebben ingediend;

Een beroepschrift kan gericht worden aan de Rechtbank Zeeland/West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 DH Breda.

Reeds ingestelde beroepen tegen het oorspronkelijke besluit van 10 juni 2015 en het gewijzigde besluit van 29 september 2015 zijn op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege ook gericht tegen de onderhavige gewijzigde omgevingsvergunning. De betrokken partijen zijn dan ook schriftelijk over deze gewijzigde vergunning geïnformeerd.

Normaliter treedt deze vergunning in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Gelet echter op de uitspraak van de voorzieningenrechter van 19 januari 2016 (zaaknummer BRE 15 I 7496 WABOA GIN), waarbij de eerder uitgesproken schorsing is opgeheven, kunnen de werkzaamheden worden voortgezet.

Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sylvia den Haan, telefoonnummer (0118) 555 334 of Arnoud de Looff, telefoonnummer (0118) 555 233.

Domburg, 2 maart 2016

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch, R.J. van der Zwaag

Naar boven