Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2016, 1096Ruimtelijke plannen

Vaststelling Bestemmingsplan 'Damweg 7 Schoorl'

Logo Bergen (NH)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad van Bergen in de openbare raadsvergadering van 10 december 2015 het bestemmingsplan 'Damweg 7 te Schoorl en de daarbij behorende stukken heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan (imrocode NL.IMRO.0373.BPG04007damweg7-C001) ligt tezamen met de bijbehorende stukken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 14 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan ook digitaal worden ingezien via www.bergen-nh.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk op het perceel Damweg 7 een doe-het-zelf zaak te vestigen. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. De belangrijkste wijziging is dat het plan de verkoop en opslag van consumentenvuurwerk tot maximaal 10.000 kg mogelijk maakt. In het ontwerpbestemmingsplan werd per abuis uitgegaan van professioneel vuurwerk. De verkoop en opslag van professioneel vuurwerk is nadrukkelijk niet toegestaan.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die tijdig zijn/haar zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorts kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen de aangebrachte wijzigingen (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan).

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn van zes weken een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Plezier, Senior medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer 072-888 00 00.

Bergen, 13 januari 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH).